Extra

RIKSFÖRBUNDET SIMON STÄLLER SIG BAKOM SKUGGSTRATEGI FÖR ALKOHOL-, NARKOTIKA-, DOPNING- OCH TOBAKSPOLITIK

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre människor far illa.

Skuggstrategins övergripande mål utgår från visionen om ett samhälle där människor växer och utvecklas utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narko­tika, dopning, tobak eller spel om pengar och formuleras som följande: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskad alkohol- och tobakskonsumtion och minskat spelande om pengar.

SKUGGSTRATEGIN BESTÅR AV 5 KAPITEL OCH REDOGÖR FÖR ALLA 5 OMRÅDEN, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING TOBAK OCH SPEL

Kapitel 1: är en inledning till Skuggstrategin och består av bakgrund, definitioner och disposition

Kapitel 2: ANDTS-politikens inriktning

Kapitel 3: ANDTS-konsumtion och skador i Sverige

Kapitel 4: Hur ANDTS-arbetet ska styras och organiseras

Kapitel 5: Förslag på insatser

Huvudförfattaren Håkan Leifman överlämnar skuggstrategin till Magnus Jonsson på Socialdepartementet

I nuläget har 28 ideella organisationer ställt sig bakom Skuggstrategin, men fler organisationer är välkomna.

FÖLJANDE ORGANISATIONER HAR STÄLLT SIG BAKOM SKUGGSTRATEGIN

Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika, Sveriges Blåbandsungdom, Polisförbundet, Astma- och Allergiförbundet, SLAN, Alkoholpolitiskt Forum, Junis, Narkotikapolitiskt center, VISIR, Tandvård mot tobak, ECAD, Svenska sjuksköterskeförbundet, NSPH (Attention), VERDANDI, IOGT-NTO, Tobaksfakta, KSAN, Nätverket de glömda barnen, Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige, Svenska Frisksportsförbundet, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, UNF, Sveriges Tandhygienistförening, Riksförbundet HjärtLung, Föreningen för familjecentralsfrämjande, Blå bandet, Föräldraföreningen mot Narkotika FMN, Riksförbundet Anhöriga mot Droger