Extra

SIMON SKRIVER UNDER DEKLARATION FÖR EN STARK DEMOKRATI!

Nästa år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag ser vi en utveckling där demokratin utmanas och hotas i det svenska samhället, samt i vår omvärld, av antidemokratiska krafter. Det är därför angeläget att fortsatt värna demokratin och att stå upp för demokratins principer.

SIMON arbetar för en ökad integration och för att motverka missbruk av droger. Sedan 1990, då förbundet bildades, har SIMON verkat som en mångkulturell förening, som har baserat sin verksamhet på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utifrån en demokratisk värdegrund.

Med anledning av den oroande utvecklingen har SIMON därför tagit beslutet att skriva under en “Deklaration för en stark Demokrati”. https://vardemokrati.se/

“Vi vill, genom att skriva under en “Deklaration för en stark Demokrati”, samt genom de aktiviteter som förbundet ska arbeta med, visa att Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika, står upp för demokratin”, säger Linda Lundberg, Förbundssekreterare.

SIMONS avsiktsförklaring

Genom att underteckna ”Deklaration för en stark demokrati”, åtar sig Riksförbundet SIMON att under perioden 2020-2021 verka för följande: 

  • genom metoder och processer uppmuntra till och främja demokratiskt deltagande inom organisationen och i samhället.  Vi vill minska utanförskapet och bidra till att öka innanförskapet för att värna demokratin i Sverige
  • vi ska genomföra en satsning på ett värdegrundsarbete, baserat på principen om alla människors lika värde och rättigheter, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning
  • inspirera barn och ungdomar till självständigt engagemang och demokratiskt deltagande i SIMON
  • kunskapshöjande utbildningsinsatser för förtroendevalda, inom föreningskunskap, för att stärka deras förmåga att leda inom det civila föreningslivet  
  • sprida information om en “Deklaration för en stark demokrati“.

#vardemokrati #demokratideklaration #demokrati100