Extra

Ny ANDTS-strategi

Regeringen beslutade den 24 mars om en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaks politiken, samt spel om pengar 2022–2025. En så kallad ANDTS-strategi. Nu överlämnas skrivelsen till riksdagen för bearbetning och beslut.

Spel om pengar inkluderas

Med den förnyade strategin vill regeringen tydliggöra inriktningen på ANDTS-politiken och ta ett helhetsgrepp inom området. Fokus ligger på alkohol, narkotika, dopning och tobak, men nu inkluderas även spel om pengar samtidigt som tobaks begreppet vidgas till att också omfatta nikotinprodukter. Även narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel ingår i strategin. ANDT-strategi har funnits sedan 2011 och i regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2022–2025 är utgångspunkterna att barn ska skyddas från missbruksproblem, att ingen ska dö på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftning och att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

Nollvision för narkotikarelaterade dödsfall

ANDTS-strategin har också ett tydligare fokus på narkotikaprevention än tidigare. Insatser kommer att göras där många aktörer arbetar tillsammans med fokus på barn och unga för att förebygga narkotikabruk. Dessutom inför regeringen en nollvision om att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning. Strategin utgår från det övergripande målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar, samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

               Strategin fokuserar på 7 mål

  • Mål 1 – Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobaks- och nikotinprodukter samt skadeverkningarna av spel om pengar ska minska.
  • Mål 2 – Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.
  • Mål 3 – Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska minska.
  • Mål 4 – Antalet personer som utvecklar skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska minska.
  • Mål 5 – Personer med skadligt bruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
  • Mål 6 – Antalet personer som skadas eller dör på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller spel om pengar ska minska.
  • Mål 7 – En folkhälsobaserad syn på ANDTS inom EU och internationellt.