Extra

Om oss

  • SIMON är en mångkulturell intresseorganisation som arbetar för att öka delaktigheten i samhället, oavsett bakgrund. 
  • SIMON arbetar över kultur- och religionsgränser. SIMON är religiöst och politiskt obundet och arbetar utifrån alla människors lika värde. Vårt förbund vilar på en demokratisk värdegrund.
  • SIMON bedriver opinion kring viktiga drogrelaterade frågor. 
  • SIMON vill motverka drogmissbruk och sätter särskilt fokus på drogrelaterade frågor som berör specifika grupper. Förbundet tycker att all icke-medicinsk användning av narkotika ska vara förbjuden och stöder en restriktiv alkoholpolitik. Droger är ett hot mot demokratin och mot en bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar. 
  • SIMONS styrka är våra medlemmars erfarenheter. Förbundet är organiserat enligt den demokratiska folkrörelsemodellen med lokalföreningar över hela landet. 
  • SIMON gör lokala aktiviteter, som fotbollsturneringar, barn- och ungdomsläger, tematräffar etc. Vi utbildar droginformatörer för att kunna erbjuda råd- och stödinsatser. Vi erbjuder föreläsningar av personer med olika språk- och kulturkompetens inom vårt område. 
  • SIMON vill vara en resurs i kampen mot droger och genom våra aktiviteter stimulerar vi barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare. 

Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika grundades 1990 av psykologen Gundi Gabrielsson, läkaren Riyadh Al-Baldawi och socialarbetaren Gun Zacharias. De hade, inte minst i sitt arbete, fått en medvetenhet om missbruksproblem hos invandrade och deras barn; något svenska myndigheter stod handfallna inför, bland annat på grund av kulturella och språkliga kunskapsbrister. SIMON bildades för att fungera som en bro mellan invandrade och det svenska samhället och utgöra en resurs, både för svenskar och invandrare.  Många invandrade kommer med andra erfarenheter av droger och drogkulturer. I Sverige möter de framför allt alkohol och en stark alkoholkultur, som skapar stor oro inte minst i föräldragenerationen.

Familjen och föräldragenerationen har stått i centrum allt sedan förbundet bildades. Bakgrunden är att många invandrade kan känna en rädsla för att ta en myndighetskontakt för att få hjälp. Förtroendeskapande möten är därför en av förbundets viktiga verksamheter. Det förtroendeskapande mötet är tänkt att vara ett stöd vid dessa kontakter, att kunna ge råd och stöd, men också skapa sammanhang som leder till ökat engagemang i lokalföreningen och delaktighet i lokalsamhället. Samtal, information och kulturverksamhet är viktiga inslag i dessa förtroendeskapande möten.

I dag är SIMON en mångkulturell intresseorganisation som arbetar för att motverka missbruk av droger och står för en restriktiv narkotika- och alkoholpolitik. SIMON är religiöst och politiskt obundet och vi baserar vår verksamhet på principen om alla människors lika värde och rättigheter. Vårt förbund vilar på en demokratisk värdegrund.

SIMON består av ett riksförbund samt av lokalföreningar runt om i Sverige. Vi bedriver ett intressepolitiskt arbete genom olika samarbeten, kurser och konferenser samt föreläsningar, för att medverka till att stärka opinionen för en restriktiv narkotikapolitik.

Vår ståndpunkt är att en liberalisering av narkotika- och alkoholpolitiken leder till ökat bruk av droger och ytterligare social utslagning i samhället. Narkotika anser vi utgör i förlängningen ett hot mot demokratin.

SIMON vill vara en resurs i kampen mot droger och fungera som en bro mellan invandrade, flyktingar och det svenska samhället. Det gör vi bl.a. genom vårt förebyggande arbete genom olika aktiviteter och evenemang där vi vill stimulera barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare.

Vi anser att alla barn och unga i Sverige har rätt till en sund och trygg uppväxtmiljö fri från narkotika. Vi tror på att vi gemensam kan arbeta för ett samhälle där integration är en naturlig del och där frihet från narkotika ska vara en självklarhet.

Vill Du engagera Dig i SIMON? Du är varmt välkommen att tillsammans med oss göra skillnad! Kontakta oss här!

.